ชื่อ - นามสกุล :นางทัศนีย์ พิลา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบัญชี/การเงิน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการบริหาร